(rozvrh platn od 30.11.2020

Zkladn kola Perov,Velk Dlka 5,  3.A  (hokov Lenka)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

9
15:10-16:00

 
P
o

 

 

JL
i
(3.A)

MAT
i
(3.A)

PRV
i
(3.A)

ANJ (Ang1)
i
(3.A)

HUV
i
(3.A)

       

ANJ (Ang2)
Kj
(UAJ2)

 

t

 

 

JL
i
(3.A)

MAT
i
(3.A)

PRV
i
(3.A)

ANJ (Ang1)
i
(3.A)

         

ANJ (Ang2)
Kj
(UAJ2)

 
S
t

 

 

JL
i
(3.A)

MAT
i
(3.A)

JL (CJL1)
i
(3.A)

PR
i
(3.A)

VYV
i
(3.A)

       

JL (CJL2)
Na
(UAJ2)

 

t

 

 

JL
i
(3.A)

MAT
i
(3.A)

PRV
i
(3.A)

ANJ (Ang1)
i
(3.A)

         

ANJ (Ang2)
Kj
(UAJ2)

 
P

 

 

JL
i
(3.A)

MAT
i
(3.A)

JL
i
(3.A)

JL
i
(3.A)

         

Zpracovno v systmu Bakali