(rozvrh platn od 16.11.2015)

Zkladn kola Perov,Velk Dlka 5,  Filipov Petra  (5.B)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

9
15:10-16:00

 
P
o

 

 

5.B
JL
(5.B)

5.B
MAT
(5.B)

5.B (Ang1)
ANJ
(5.B)

           

 

t

 

 

5.B
JL
(5.B)

5.B
MAT
(5.B)

5.B
VLA
(5.B)

   

5.B (P2)
PR
(5.B)

5.B (P1)
PR
(5.B)

   

 
S
t

 

 

5.B
JL
(5.B)

5.B
MAT
(5.B)

5.B
P
(5.B)

5.B
JL
(5.B)

5.B (Ang1)
ANJ
(5.B)

       

 

t

 

 

5.B
JL
(5.B)

5.B
MAT
(5.B)

5.B
VLA
(5.B)

5.B
JL
(5.B)

5.B
HUV
(5.B)

       

 
P

 

   

5.B (Ang1)
ANJ
(5.B)

5.B
JL
(5.B)

5.B
P
(5.B)

5.B
JL
(5.B)

       

Zpracovno v systmu Bakali