Důležité odkazy

V oblasti školství zajišťuje odbor sociálních věcí a školství podmínky pro předškolní a základní vzdělávání a školní stravování na území města. Za tímto účelem statutární město Přerov zřizuje mateřské školy, základní školy a zařízení školního stravování ve formě samostatných příspěvkových organizací. Odbor sociálních věcí a školství mimo jiné vyhodnocuje a sumarizuje hospodaření těchto příspěvkových organizací a spolupracuje s Krajským úřadem Olomouckého kraje ve věci financování těchto škol a školských zařízení ze státního rozpočtu.

Olomoucký kraj registruje přes 270 základních škol. V 2 344 běžných třídách základních škol se v Olomouckém kraji vzdělávalo 47 077 žáků. Zřizovatelem základních škol byly obce, církev, soukromé osoby a Olomoucký kraj. Ve všech základních školách se ve všech ročnících vyučuje podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Celkem 117 základních škol je pouze s 1. stupněm. Zřizovatelem těchto škol byly obce a soukromé osoby, které tak umožnily navštěvovat žákům základní školu v místě bydliště.

Česká školní inspekce je zřízena od 1. ledna 2005 zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v návaznosti na § 7 odst. 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Česká školní inspekce je podřízená Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Je správním úřadem s celostátní působností, který je organizační složkou státu s účetní jednotkou. Tvoří ji ústředí se sídlem v Praze a 14 krajských inspektorátů se sídly v krajských městech. V čele stojí ústřední školní inspektor jmenovaný ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bylo zřízeno nejvyšším rozhodnutím č. LXXI/34 Sb. ze dne 23. března 1848. Ministerstvo sídlilo ve Vídni a jeho působnost zahrnovala celé území tehdejší monarchie. Původní název ministerstva školství zněl Ministerstvo veřejného vyučování (Ministerium des öffentlichen Unterrichtes). O čtyři měsíce později, v červenci 1848, poté, co ministerstvo převzalo též záležitosti náboženské a církevní, byl jeho název změněn na Ministerstvo kultu a vyučování (Ministerium für Cultus und Unterricht). Tento název zůstal zachován až do roku 1918. V současné době je působnost ministerstva upravena zákonem České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR ve znění pozdějších předpisů.

Zařízení školního stravování Přerov vzniklo coby sloučené provozy školních jídelen se sídlem na ulici Kratochvílova 30. Kromě již zmíněné jídelny Kratochvílova 30 k nám patří jídelny Velká Dlážka 5, Za Mlýnem 1, Želatovská 8, Svisle 13 a od 1.8.2013 také Trávník 27, U tenisu 4, Hranická 14 a Kozlovská 44. “Doufáme, že u nás naleznete pro Vás a Vaše děti atraktivní a příjemné prostředí a že naše jídelny budou místem, kde se budete Vy a Vaše děti cítit uvolněně a pohodlně. Svých návštěvníků si velmi vážíme a největším vyznamenáním pro nás je, když se k nám rádi vracejí.”

Hlavním účelem, k němuž je organizace Kulturní a informační služby města Přerova zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města Přerova, a to na základě rozhodnutí zřizovatele. Činnosti jsou plně nebo částečně hrazeny z příspěvku zřizovatele. Doplňková, hospodářská, činnost navazuje na hlavní účel organizace. Od 1.1.2014 se Kulturní a informační služby města Přerova staly provozovatelem MĚSTSKÉHO DOMU V PŘEROVĚ (Kratochvílova 1, 750 02 Přerov), kde probíhá řada významných kulturních a společenských akcí.

Městská knihovna v Přerově nabízí mimo standardní služby školám všech typů lekce informační výchovy a tématicky zaměřené besedy. Náplní lekcí informační výchovy je seznámit žáky a studenty s knihovnou a s jejími službami, pomoci jim zorientovat se v knihovním fondu a naučit je správně pracovat s dostupnými informacemi. Cílem lekcí je vzbudit v dětech zájem o knihy a potřebu číst a v neposlední řadě také správně využívat dostupných informačních zdrojů. Besedy jsou tématicky zaměřeny vždy pro určitou věkovou skupinu a jsou určeny jak pro děti předškolního věku, tak pro žáky základních a středních škol. Jedná se zpravidla o besedy vztahující se například k ročním obdobím, svátkům nebo k jednotlivým literárním směrům a žánrům. Řada besed je zaměřena na významné osobnosti literárního a regionálního života.

Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov je školským volnočasovým zařízením Olomouckého kraje, organizuje programy z oblasti kultury, tělovýchovy, tance, cizích jazyků a dopravní výchovy. Nabízí gymnastiku, aikido, pohybové hry, kalanetiku, floorbal, šachový i keramický kroužek. Dále zajišťuje výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny, francouzštiny a ruštiny.

Muzeum Komenského v Přerově, p. o. působí v oblasti muzejnictví, památkové péče a ochrany přírody. Stálé expozice muzea jsou umístěny na přerovském zámku, kde se rovněž konají výstavy i kulturní akce. Součástí muzea je také středověký hrad Helfštýn, známý rozvojem tradic uměleckého kovářství, a ornitologická stanice ORNIS v Bezručově ulici v Přerově. Rozšiřování a zkvalitňování muzejních edukačních programů je jedním z důležitých úkolů Muzea Komenského v Přerově, p.o. Programy jsou významným doplněním klasické školní výuky a jejich cílem je předat dětským návštěvníkům zajímavé informace z oblasti přírodních i společenských věd využitím sbírkových předmětů i výsledků odborné činnosti muzea.

Přerovský volejbalový klub vstoupil roku 2003 do extraligy žen pod vedením trenéra Leopolda Tůmy. Ženské béčko složené z bývalých hráček TJ PS a SK se probojovalo z krajského přeboru až do první ligy, v mládežnických kategoriích měl oddíl zastoupení v extralize juniorek, extralize kadetek, první lize kadetek a nejvyšších soutěžích žákyň. Družstva pravidelně startovala i v pohárových soutěžích či na zahraničních turnajích. V posledních letech se navíc v klubu rozvinul i volejbal žáků, kadetů a juniorů.

TJ Spartak Přerov je občanské sdružení registrované dle Zákona č. 83/ 1990 Sb., u Ministerstva vnitra ČR pod číslem VSP/1-456/90-R ze dne 18.5.1990. Je subjektem sdruženým pod Regionálním sdružením ČSTV v Přerově pod číslem 3808058. Tělovýchovná jednota je společenskou organizací s právní subjektivitou, která sdružuje členy sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů a odborů. Organizuje zejména vlastní sportovní proces a v souladu se svými zájmy také usiluje o zpřístupňování různých forem tělesné kultury především dětem, mládeži a dalším zájemcům ze všech vrstev veřejnosti.