Projekty a aktivity školy

Probíhající projekty

Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji

Škola je ve školním roce 2023/2024 zapojena do projektu, který poskytuje potřebným bezplatné školní stravování. Projekt je spolufinancován EU v rámci OP Zaměstnanost+.

 

 

 

 

 


Podpora vzdělávání na ZŠVD

Projekt spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 2_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ.

Projekt zaměřený na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Celková doba realizace projektu je 24 měsíců, od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024.


 

 

 

Digitalizujeme školu – realizace Národního plánu obnovy

Škola je zapojena do realizace projektu Digitalizujeme školu v Rámci Národního plánu obnovy.

Cílem projektu je rozvoj digitálních kompetencí žáků, rozvoj informatického myšlení a prevence digitální propasti.

 

 


Projekt Ovoce do škol
byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Ve školním roce 2009/2010 se projektu zúčastnilo 2 883 škol, tzn. 71% dětí v cílové skupině. Účast v projektu každým rokem stoupá a ve stávajícím školním roce 2013/2014 už je do projektu zapojeno 3 530 škol a 456 233 dětí.


Evropský program Mléko do škol je program, kdy se Evropská unie a Česká republika podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků u dětí z mateřských, základních a středních škol. V České republice tento projekt zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), spadající pod Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s tzv. schválenými žadateli, resp. dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol. Projekt realizujeme prostřednictvím automatu Happysnack.

Ukončené projekty

Cesta do říše Fantazie – ozdravný pobyt s environmentálním programem pro žáky 1. stupně  ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5

Podpora inkluze na ZŠVD III

 

Projekt spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 80 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Projekt zaměřený na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím spolupráce na rozvoji základních gramotností a klíčových kompetencí žáků, na sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na podporu zájmového vzdělávání a personální posílení školy o školního psychologa. Celková doba realizace projektu je 24 měsíců, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

Doučování žáků škol – realizace národního plánu obnovy

Škola je zapojena do realizace projektu Doučování žáků škol v rámci Národního plánu obnovy.

Cílem projektu je zmírnění negativních důsledků výluky prezenční výuky v době covidových omezení a vzdělanostní nerovnosti.

 

 

 

Projekt v rámci Národního programu Životní prostředí Státního fondu životního prostředí České republiky. Cílem programu je zlepšení zdravotního stavu a posílení environmentálního vědomí u dětí školního věku z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
Tento projekt je realizován za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP ČR.
Dotace na projekt ze strany SFŽP ČR činí 283.500,- Kč, tj. cca 70% plánovaných nákladů. 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“


Příroda je i náš dům – ozdravný pobyt žáků 2. až 5. ročníků ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5
Projekt v rámci Národního programu Státního fondu životního prostředí České republiky – Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Cílem programu je zlepšení zdravotního stavu a posílení environmentálního vědomí u dětí školního věku z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
Tento projekt je realizován za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.
Dotace na projekt ze strany SFŽP ČR činí 300.000,- Kč, tj. 70% plánovaných nákladů. 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

odkaz na zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=73

 

Podpora inkluze na ZŠVD II

Projekt spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 63 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt zaměřený na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností, na podporu zájmového vzdělávání žáků, personální podporu školy a komunitní spolupráci. Celková doba realizace projektu je 24 měsíců, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

 

Podpora inkluze na ZŠVD

Projekt spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 22 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Je zaměřen převážně na společné vzdělávání žáků, spolupráci s rodiči žáků, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností a personální podporu školy. Celková doba realizace projektu je 24 měsíců, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.

Záchrana říše fantazie – ozdravný pobyt žáků 2. až 5. ročníků ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5
Projekt v rámci Národního programu Státního fondu životního prostředí České republiky – Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Cílem programu je zlepšení zdravotního stavu a posílení environmentálního vědomí u dětí školního věku z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Více informací o programu získáte zde
Tento projekt je realizován za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.
Dotace na projekt ze strany SFŽP ČR činí 473.984,- Kč, tj. 75% plánovaných nákladů.

Nenávist na Internet nepatří

Děti z druhého stupně budou v rámci projektu seznámeny se stránkami www.nebojsepromluvit.cz, na kterých mohou najít informace o problematice kyberšikany, jak předcházet projevům nenávisti na internetu nebo jak se jim bránit. Nejdůležitějším obsahem stránek je ovšem aktuální seznam odborných pracovišť, nízkoprahových center a linek bezpečí, kam se mohou oběti kyberšikany nebo její svědci obrátit a žádat o podporu nebo pomoc.

Vybraná třída starších žáků také projde interaktivním divadlem fórum Sdružení D, ve kterém bude mít možnost vyzkoušet si nanečisto možnosti řešení problematických modelových situací týkajících se kyberšikany nebo projevů nenávisti na internetu – např. rozpoznání hatespeech, obrana proti internetovému útoku, asertivita a angažovanost v boji proti bezpráví apod. Vše bude dětem předáno přes příběhy vrstevníků, které tvoří divadelní představení, do něhož mohou děti vstupovat a měnit směřování životních peripetií Denisy, Anety nebo Romana.

Z dětí, jež se programu zúčastnily, vybereme ve spolupráci s lektory programu několik dobrovolníků, kteří uskuteční informační kampaň mezi žáky 6. – 9. tříd. Díky kampani se pak myšlenka projektu rozšíří do povědomí celého 2. stupně.

Program navazuje na minimální preventivní program naší školy a vhodně tak doplňuje základní strategie školy zajišťující prevenci rizikového chování žáků.

Navštivte webové stránky www.nebojsepromluvit.cz a www.sdruzenid.cz!

Program Fond pro nestátní neziskové organizace podporuje projekt Nenávist na internet nepatří. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Řemeslo nás baví!

Projekt je realizován na základě Výzvy č.57 OPVK a klíčové aktivity Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Hlavním cílem projektu je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků ve školních dílnách.

Práce nám jde od ruky, dílny nás prostě baví… :o)

Příroda je pestrý dům – ozdravný pobyt žáků 2. až 5. ročníků ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5
Projekt v rámci Národního programu Státního fondu životního prostředí České republiky – Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Cílem programu je zlepšení zdravotního stavu a posílení environmentálního vědomí u dětí školního věku z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Více informací o programu získáte zde
Tento projekt je realizován za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.
Dotace na projekt ze strany SFŽP ČR činí 369.006,- Kč, tj. 75% plánovaných nákladů.

 

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 35 partnerských základních a středních škol je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol v oblasti využití ICT ve vzdělávání, se zvláštním zaměřením na moderní dotyková zařízení. V rámci projektu bude realizováno komplexní vzdělávání pedagogických pracovníků (ředitelé a učitelé) partnerských škol v rozsahu podporovaných aktivit výzvy č. 51 MŠMT A a B, v plném rozsahu podaktivit A1 – vzdělávání ředitelů partnerských škol v oblasti realizace výběrových řízení a prevence rizik virtuální komunikace, A3 – vzdělávání metodiků ICT partnerských škol v oblasti pokročilé zprávy hardwarových a softwarových prostředků školní počítačové sítě, B1 – vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti vytváření pokročilých výukových materiálů, B2 – vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti použití dotykových zařízení ve výuce a B3 – vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti využití dotykových zařízení v oborových didaktikách, přičemž podaktivita A2 – mentoring pedagogických pracovníků partnerských škol bude realizována faktickou pomocí při řešení problémů spojených s implementací ICT na partnerských školách. Vzdělávací aktivity v rámci všech podaktivit A i B budou akreditované v systému DVPP MŠMT podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Nedílnou součásti řešení projektu bude i vybavení pedagogických pracovníků dotykovými zařízeními.

esf Projekt Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním

Naše škola se stala jednou z 18 škol zapojených do celostátního projektu „Tvořivá škola – Čtení a psaní s porozuměním“. Smyslem projektu je, aby naši žáci byli vzděláváni moderními metodami čtení a psaní s porozuměním, s pomocí efektivních pomůcek a vhodnými přístupy v souladu se svými potřebami a schopnostmi. Měli by si tak osvojit dovednost číst plynule a s porozuměním, ale také získat kladný vztah ke čtení a k celoživotnímu vzdělávání.
Pomocí nových metod bude žákům již od 1.ročníku umožněno průběžně rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. Znamená to, že budou číst správně bez chyb, číst slova napoprvé, plynule bez slabikování, výrazně a s porozuměním textu s důrazem na správná slova a správně řazenými pauzami. Důraz je přitom kladen především na metody, které umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Volnočasové projekty žáků