Školní psycholog

Mgr. Marcela Prvá


marcela.prva@zsvd.cz

Konzultační hodiny
(1. patro vlevo, č. dveří 63)

 

pondělí 10:00 – 14:00 
úterý   9:30 – 14:30
středa     9:00 – 14:30 
čtvrtek  12:30 – 16:00 
pátek    8:00 – 11:30

Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence.
Školní psycholog běžně nerealizuje individuální diagnostiku žáka – toto pouze na základě žádosti a individuálního souhlasu zákonných zástupců!

 Náplň práce:

 • Péče o žáky s potřebou vyrovnávacích a podpůrných opatření
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Psychologické poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků
 • Krizová intervence
 • Kariérové poradenství
 • Skupinová a individuální práce s žáky zaměřená na techniky a hygienu učení
 • Monitorování sociálního klimatu ve třídách
 • Preventivní a intervenční práce s třídními kolektivy
 • Poskytování konzultací zákonným zástupcům
 • Poskytování konzultací pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání, včetně metodické pomoci
 • Výjezdové akce s psychologickou náplní (adaptační pobyty, školy v přírodě) – dle potřeb školy